Köpa gård

Många väljer idag att placera pengar i fast egendom. Dels för den hittills goda värdeutvecklingen och dels för livskvaliteten att äga en egen gård och bo på landet.

Hitta din gård

Nästan alla våra gårdar annonseras på vår hemsida samt www.hemnet.se

Visning

Våra allmänna visningar sker oftast en lördag eller söndag. Då har Ni möjlighet att få besöka gården och ställa de frågor Ni behöver ha svar på för att kunna gå vidare i processen. Självklart har Ni möjlighet att besöka gården vid flera tillfällen om så önskas.

Budgivning

1½- 2 veckor efter visningen vill vi att Ni lämnar Ert första bud. Vi har i regel angett en förväntad prisbild och ett datum då buden senast ska vara oss tillhanda. Efter detta datum sker en öppen budrunda. Det innebär att den med lägst bud får reda på högsta budet, med chans att höja sitt bud. Den slutliga köparen erhåller en budlista med namn och telefonnummer till de övriga budgivarna. Ett bud är aldrig juridiskt bindande förrän ett köpekontrakt undertecknats.

Köparens undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om fastighetens skick, areal, virkesförråd m.m. Köparen ges därför möjlighet att, på egen hand eller med konsult, före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari fastigheten befinner sig. Besiktningen kan ske vid visning eller vid särskilt tillfälle efter överenskommelse.

Skogsbruksplan

Om skog ingår i fastigheten har vi i de flesta fall föreslagit för säljaren att upprätta en ny skogsbruksplan. Planen beskriver virkesförråd, tillväxt, bonitet, avverkningsförslag, åldersfördelning, ev. biotopskydd m.m. Vi hjälper gärna till att förklara de olika begreppen i skogsbruksplanen.

Kontrakt

Köpekontrakt upprättas när köpare och säljare är överens om pris. I kontraktet anges pris, tillträdesdag och övriga överenskommelser som ska gälla fram till tillträdesdagen. I samband med köpekontraktets undertecknande betalar köparen i regel en handpenning på 10% av köpeskillingen. Villkor kan förekomma i kontraktet, t.ex. att köparen i vissa fall måste beviljas förvärvstillstånd. Läs mer under rubriken ”Förvärvstillstånd” Vid köp av del av fastighet krävs ett villkor att Lantmäteriet och övriga myndigheter godkänner den tänkta avstyckningen/fastighetsregleringen. Skulle förvärvstillstånd ej beviljas eller att Lantmäteriet inte godkänner avstyckningen återgår köpet i sin helhet. Ett ovillkorat köpekontrakt är alltid juridiskt bindande.

Förvärvstillstånd

Den som har förvärvat en fastighet taxerad som lantbruksenhet behöver i vissa fall söka tillstånd enligt jordförvärvslagen hos Länsstyrelsen.För privatpersoner kan tillstånd krävas i de delar av länet som i jordförvärvslagens mening är glesbygd och omarronderingsområden. För juridisk person krävs i regel alltid förvärvstillstånd. Det finns fall då försvärvstillstånd inte krävs även om fastigheten ligger i glesbygd och omarronderingsområden:

  • då förvärvaren sedan tidigare äger andel i fastigheten
  • då förvärvet sker genom arv eller testamente
  • då förvärvet sker genom köp, byte eller gåva från föräldrar, far- eller morföräldrar eller från make/maka
  • när juridisk person förvärvar fastighet från annan juridisk person inom friområde.

Avgift

  • Fysisk person 4 600 kr.
  • Juridisk person, köpeskilling under 10 milj kr, 7 100 kr. Köpeskilling över 20 milj kr, 15 900 kr.

Tillträde

På tillträdesdagen upprättas köpebrev och likvidavräkning. Resterande del av köpeskillingen erläggs till säljaren. Eventuella lån löses från fastigheten, nycklar och övriga handlingar överlämnas till köparen.