Obebyggd jord- och skogsfastighet med fin arrondering och god bonitet.

Fastigheten är belägen mellan Kil och Edsvalla på båda sidor om länsväg 699.

Av fastighetens totala areal på 62,0 hektar, enligt skogsbruksplanen, utgörs 49,2 hektar av produktiv skogsmark och 10,6 hektar av inäga/åker.

Virkesförrådet är uppskattat till 7 823 m³sk och utgörs huvudsakligen av gran.

Fastighetens medelbonitet är beräknad till 10,4 m³sk/ha/år vilket är betydligt högre än för länet i genomsnitt. Medelboniteten är ett mått på fastighetens virkesproducerande förmåga. En hög bonitet innebär alltså möjlighet till hög virkesproduktion och därmed en hög avkastning!

Visningar

Kontakta mäklaren för visning.

Intresseanmälan